• CHỌN THƯ MỤC
 • Tất cả
 • Sách
 • Báo
 • Tranh ảnh
 • Băng đĩa
 • Bản đồ
 • Ấn phẩm khác
 • TÀI LIỆU QUAN TÂM
  Không gục ngã (TVN-413)
  Nguồn: Nguyễn Bích Lan
  Lần xem: 150
  SÁCH GIẤY
  • Phoenix Hồ
  • Mật mã Holland (KT-324)/ Phoenix Hồ,Xuân Ngọc._ H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020._ 149tr.; 15
  • Tóm tắt tài liệu: Tập sách minh họa Mật mã Holland được viết dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm hành nghề của tác giả trong hơn 10 năm qua trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn hướng nghiệp tại Việt Nam dựa trên lý thuyết Đặc điểm nghề nghiệp và Môi trường làm việc của nhà tâm lý học John Holland (gọi tắt là lý thuyết mật mã Holland).
  • Đăng nhập để mượn
  • Hiện có: 2 (cuốn) sẵn sàng mượn
   STK-007236,STK-007237
  15
  SÁCH GIẤY LIÊN QUAN