• CHỌN THƯ MỤC
 • Tất cả
 • Sách
 • Báo
 • Tranh ảnh
 • Băng đĩa
 • Bản đồ
 • Ấn phẩm khác
 • TÀI LIỆU QUAN TÂM
  Không gục ngã (TVN-413)
  Nguồn: Nguyễn Bích Lan
  Lần xem: 150
  SÁCH GIẤY
  • Colin McCowan OAM
  • Dẫn nhập về Giáo dục hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp (NV-35)/ Colin McCowan OAM,Malxolm McKenzie - Mansi Shah.._ HCM.: Thế Giới, 2020._ 342tr.; 24
  • Tóm tắt tài liệu: Tập trung vào cách tiếp cận chủ động nhằm hỗ trợ giới trẻ tự quản lý hành trình phát triển nghề nghiệp của bản thân. Nhóm tác giả đề xuất một chương trình hành động trong các tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, kỹ năng và trải nghiệm để học sinh/sinh viên có thể ra quyết định nghề nghiệp sáng suốt và tự mình thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển sự nghiệp trọn đời.
  • Đăng nhập để mượn
  • Hiện có: 3 (cuốn) sẵn sàng mượn
   SNV-000892,SNV-000893,SNV-000894
  15(07)
  SÁCH GIẤY LIÊN QUAN